rastamozhka.infoКалькулятор растаможки
вход регистрация

Лидер пригона авто из Европы

ЖМИ СЮДА

Авто из Европы
Без Посредников

+38 (098) 300 31 97
+38 (063) 447 13 78
manager-euroavto@email.ua
skype: high-traffic
Доставка авто из любой точки Европы
Лидер пригона авто из Европы
Доставка авто
из Чехии Доставка авто из Чехии
Растаможка авто на фирму
Доставка авто из Польши
без растаможки Доставка авто из Польши
Растаможка всех
типов транспортных средств
График работы
Пн-Пт: С 10:00 по 19:00
Суббота с 10:00 до 15:00
Выходной: Воскресенье

Про тимчасове ввезення автомобiльних транспортних засобiв громадянами-резидентами

  • Дата: 12-03-2013, 14:54
UA RU
05.03.2013
N 11.1/2-12.2/2172-ЕП

Начальникам митних органів


Про тимчасове ввезення автомобiльних транспортних засобiв громадянами-резидентами


З метою забезпечення правильного застосування вимог законодавства, що регулюють питання тимчасового ввезення громадянами - резидентами на митну територiю України автомобiльних транспортних засобiв як транспортних засобiв комерцiйного призначення, Державна митна служба України повiдомляє.

Вiдповiдно до положень пункту 59 статтi 4 Митного кодексу України (далi - Кодекс) транспортнi засоби комерцiйного призначення - це, зокрема, автотранспортнi засоби (моторнi транспортнi засоби, причепи, напiвпричепи), що використовуються в мiжнародних перевезеннях для платного транспортування осiб або для платного чи безоплатного промислового чи комерцiйного транспортування товарiв.

Статтею 1 Додатка С до Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) /далi - Конвенцiя/ визначено, що комерцiйне використання означає платне перевезення осiб або промислове чи комерцiйне платне або безоплатне перевезення вантажiв.

Згiдно з пунктом (а) статтi 5 Додатка С до Конвенцiї транспортнi засоби комерцiйного використання можуть помiщуватися в режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування за умови дотримання наступних вимог:
- вони повиннi бути зареєстрованими на територiї, яка не є територiєю тимчасового ввезення;
- вони повиннi бути зареєстрованими на iм'я особи, яка зареєстрована або постiйно проживає за межами територiї тимчасового ввезення;
- вони повиннi ввозитись та використовуватись особами, якi здiйснюють свою дiяльнiсть з такої територiї.

Пунктом (а) статтi 8 Додатка С до Конвенцiї та частиною третьою статтi 189 Кодексу визначено, що тимчасове ввезення транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України допускається за умови, що такi транспортнi засоби не використовуватимуться для внутрiшнiх перевезень на митнiй територiї України.

Вiдповiдно до статтi 105 Кодексу у митний режим тимчасового ввезення помiщуються виключно транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi у статтi 189 Кодексу та Додатку С до Конвенцiї, на умовах визначених цим Додатком.

Разом з цим звертаємо увагу, що частинами першою та другою статтi 194 Кодексу передбачено, що у разi ввезення товарiв на митну територiю України декларант або уповноважена ним особа попередньо повiдомляють митний орган, у зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, про намiр ввезти цi товари. Попереднє повiдомлення про намiр ввезти товари на митну територiю України здiйснюється шляхом надання митному органу, в зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, попередньої митної декларацiї або iншого документа, що може використовуватися замiсть митної декларацiї вiдповiдно до статтi 94 Кодексу.

Згiдно з частиною другою статтi 259 Кодексу попередня декларацiя повинна мiстити вiдомостi достатнi для ввезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення.

Перелiк документiв та вiдомостей, якi подаються митному органу декларантом, уповноваженою ним особою або перевiзником пiд час перемiщення товарiв автомобiльним транспортним засобом комерцiйного призначення через митний кордон України, визначено у частинi першiй статтi 335 Кодексу. Так, митним органам подаються документи на транспортний засiб, транспортнi (перевiзнi) документи (мiжнароднi товаротранспортнi накладнi), документ, що супроводжує мiжнароднi поштовi вiдправлення (за їх наявностi), комерцiйнi документи (за наявностi) на товари, що перевозяться.

Окрiм того, згiдно зi статтею 6 Закону України "Про автомобiльний транспорт" у пунктах пропуску через державний кордон України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, у сферi мiжнародних автомобiльних перевезень здiйснює контроль наявностi дозвiльних документiв на виконання перевезень та ведення облiку автомобiльних транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом.

Статтею 53 Закону України "Про автомобiльний транспорт" визначено документи, якi перевiзник повинен мати при здiйсненнi мiжнародних перевезень, зокрема, свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу та документи на вантаж.

Вiдповiдно до пункту 3.5 Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066 (далi - Порядок), перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України здiйснюється пiсля перевiрки посадовою особою митницi вiдправлення наявностi електронної копiї попередньої митної декларацiї або електронної попередньої митної декларацiї в ЄАIС. Перевiрка здiйснюється шляхом запиту до ЄАIС за номером попередньої митної декларацiї або електронної попередньої митної декларацiї та встановлення вiдповiдностi iнформацiї, що мiститься у поданих товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, вiдомостям, заявленим в електроннiй копiї попередньої митної декларацiї або електронної попередньої митної декларацiї.

Пунктом 3.7 Порядку встановлено, що пiсля перевiрки наявної електронної копiї попередньої митної декларацiї або електронної попередньої митної декларацiї в ЄАIС посадова особа митницi вiдправлення заносить до ЄАIС вiдомостi, зокрема, про транспортний засiб комерцiйного призначення (вiдповiдно до реєстрацiйних документiв на транспортний засiб зазначаються назва та/або реєстрацiйний номер).

Строки доставки товарiв та транспортних засобiв комерцiйного призначення до митного органу, у якому здiйснюватиметься їх митне оформлення, встановлюються у вiдповiдностi зi статтею 95 Кодексу.

Стосовно транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi використовуються для платного перевезення пасажирiв, повiдомляємо, що згiдно зi статтею 5 Конвенцiї про договiр мiжнародного автомобiльного перевезення пасажирiв i багажу (Женева, 01.03.1973) перевiзник повинен видати iндивiдуальний або колективний квиток, у якому зазначенi назва та адреса перевiзника, а також який мiстить вказiвку, що договiр перевезення пiдпадає пiд дiю положень цiєї Конвенцiї.

Вiдповiдно до положень статтi 53 Закону України "Про автомобiльний транспорт" при виконаннi мiжнародних перевезень пасажирiв перевiзник повинен мати дозвiл країни, територiєю якої буде здiйснюватися перевезення, свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу, список пасажирiв (для нерегулярних та маятникових перевезень), бiлетно-облiкову документацiю.

Окрiм того, враховуючи положення статтi 366 Кодексу транспортнi засоби комерцiйного призначення повиннi перемiщуватися по каналу, позначеному символами червоного кольору ("червоний коридор").

Для реєстрацiї та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України в пунктi пропуску з використанням смуг руху "червоний коридор" використовується складова частина автоматизованої системи митного оформлення "Iнспектор-2006" - функцiональний модуль "Диспетчер зони митного контролю".

Результати митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв фiксуються у функцiональному модулi "Електронний журнал вантажного пункту пропуску", до якого, зокрема, вноситься iнформацiя по VIN - коду транспортного засобу, призначення транспортного засобу та режим його перемiщення.

При цьому повiдомляємо, що з урахуванням положень статей 95, 108, 189, 191 та 200 Кодексу строк тимчасового ввезення для автомобiльних транспортних засобiв комерцiйного призначення, що ввозяться на митну територiю України, становить 20 днiв.

Вiдповiдно до частини другої статтi 95 Кодексу цей строк не включає час перебування транспортних засобiв комерцiйного призначення пiд митним контролем у зонах митного контролю.

Разом з цим звертаємо увагу, що частиною другою статтi 105 Кодексу передбачено, що у разi порушення умов митного режиму тимчасового ввезення особа вiдповiдальна за дотримання режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання та пеню вiдповiдно до Податкового кодексу України.

Водночас, згiдно з пунктом 60 статтi 4 Кодексу транспортнi засоби особистого користування - наземнi транспортнi засоби товарних позицiй 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позицiї 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, що зареєстрованi на територiї вiдповiдної країни, перебувають у власностi або тимчасовому користуваннi вiдповiдного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кiлькостi не бiльше однiєї одиницi на кожну товарну позицiю виключно для особистого користування, а не для промислового або комерцiйного транспортування товарiв чи пасажирiв за плату або безоплатно.

Статтею 1 Додатка С до Конвенцiї встановлено, що приватне використання означає перевезення особою виключно для особистих потреб, за винятком будь-якого комерцiйного використання.

Звертаємо увагу, що статтею 1 Конвенцiї та пунктом 35 статтi 4 Кодексу встановлено, що поняття "особа" означає юридичну та фiзичну особу.

У зв'язку з цим, особисте користування (приватне використання) не обмежується виключно iнтересами фiзичної особи, а може здiйснюватися i в iнтересах юридичних осiб.

З огляду на викладене вище, згiдно iз положеннями Кодексу та Конвенцiї транспортнi засоби, якi тимчасово ввозяться на митну територiю України громадянами-резидентами в службових цiлях, а не для платного транспортування осiб або для платного чи безоплатного промислового чи комерцiйного транспортування товарiв через митний кордон України, не вiдносяться до транспортних засобiв комерцiйного призначення. Митне оформлення таких транспортних засобiв здiйснюється згiдно iз частиною третьою статтi 380 Кодексу.

Перший заступник - Голова комiсiї з реорганiзацiї Державної митної служби України О.М. Дороховський

Использованы материалы интернет ресурса www.qdpro.com.uaУважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Дополнительно по данной категории

-->


Получить гражданство Болгарии Заказать авто из Чехии

Авто-Новости

#brand