rastamozhka.infoКалькулятор растаможки
вход регистрация

Лидер пригона авто из Европы

ЖМИ СЮДА

Авто из Европы
Без Посредников

+38 (098) 300 31 97
+38 (063) 447 13 78
manager-euroavto@email.ua
skype: high-traffic
Доставка авто из любой точки Европы
Лидер пригона авто из Европы
Доставка авто
из Чехии Доставка авто из Чехии
Растаможка авто на фирму
Доставка авто из Польши
без растаможки Доставка авто из Польши
Растаможка всех
типов транспортных средств
График работы
Пн-Пт: С 10:00 по 19:00
Суббота с 10:00 до 15:00
Выходной: Воскресенье

Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества

  • Дата: 19-10-2012, 00:43

КОНВЕНЦIЯ
                              про створення Ради Митного Спiвробiтництва
     Уряди, якi пiдписали цю Конвенцiю,
     висловлюючи бажання забезпечити якомога вищий рiвень погодженостi й однаковостi їх митних систем i посилити вивчення проблем, що виникають у ходi розвитку i полiпшення митної технiки i митного законодавства,
     будучи переконаними, що сприяння спiвпрацi мiж урядами в цих питаннях буде здiйснюватися в iнтересах мiжнародної торгiвлi, зважаючи на економiчнi i технiчнi чинники, пов'язанi з цим,
     погодилися про таке:
                                       Стаття I
     Цим створюється Рада Митного Спiвробiтництва (тут i далi "Рада").
                                       Стаття II
     a) Членами Ради є:
     (i) Договiрнi Сторони цiєї Конвенцiї;
     (ii) Уряд будь-якої окремої митної територiї, що пропонується Договiрною Стороною, вiдповiдальною за здiйснення його дипломатичних вiдносин, який самостiйно займається зовнiшньою торгiвлею i прийняття якого як окремого члена схвалено Радою.
     b) Уряд будь-якої окремої митної територiї, який є членом Ради вiдповiдно до викладеного вище пункту a) (ii), припиняє членство шляхом подання в Раду Договiрною Стороною, яка несе вiдповiдальнiсть за здiйснення його дипломатичних вiдносин, повiдомлення про вiдмову вiд членства.
     c) Кожний член Ради призначає як своїх представникiв одного делегата i одного або бiльше заступникiв. При представниках можуть бути радники.
     d) Рада може допустити як спостерiгачiв представникiв урядiв, якi не є членами Ради, або мiжнародних органiзацiй.
                                       Стаття III
     Функцiями Ради є:
     a) вивчення всiх питань, що стосуються митного спiвробiтництва, якому Договiрнi Сторони погодилися сприяти згiдно з основними цiлями цiєї Конвенцiї;
     b) вивчення технiчних аспектiв митних систем, так само як i пов'язаних iз ними економiчних чинникiв, з метою запропонування членам Ради практичних засобiв досягнення якомога вищого рiвня погодженостi та однаковостi;
     c) пiдготовка проектiв конвенцiй i поправок до конвенцiй, а також внесення рекомендацiй щодо їх прийняття зацiкавленими Урядами;
     d) розробка рекомендацiй, що забезпечують однакове тлумачення i застосування конвенцiй, укладених як у результатi роботи Ради, так i конвенцiй, що стосуються номенклатури для класифiкацiї товарiв у митних тарифах i оцiнки товарiв у митних цiлях, пiдготовлених Групою по вивченню можливостi створення Європейського Митного Союзу, а також здiйснення з цiєю метою функцiй, якi йому можуть бути прямо приписанi цими конвенцiями вiдповiдно до їх положень;
     e) розробка примирювальних рекомендацiй для вирiшення спорiв по тлумаченню i застосуванню конвенцiй, згаданих вище в пунктi d), вiдповiдно до положень цих конвенцiй; сторони спору можуть заздалегiдь домовитися вважати для себе рекомендацiї Ради обов'язковими;
     f) забезпечення розповсюдження iнформацiї, що стосується митного регулювання i процедур;
     g) подання зацiкавленим урядам за своєю iнiцiативою або за їх проханням iнформацiї або порад по митних справах згiдно з основною метою цiєї Конвенцiї i внесення в зв'язку з цим рекомендацiй;
     h) спiвробiтництво з iншими мiжурядовими органiзацiями з питань, що входять до її компетенцiї.
                                       Стаття IV
     Члени Ради повиннi надавати Радi будь-яку запитувану нею iнформацiю i документи, необхiднi для здiйснення Радою своїх функцiй за умови, що жодному з членiв не доведеться видавати секретну iнформацiю, розкриття якої буде перешкоджати застосуванню його законiв або iншим чином суперечити державним iнтересам або зачiпати законнi торговельнi iнтереси будь-якого пiдприємства, як державного, так i приватного.
                                       Стаття V
     Роботi Ради сприятимуть Постiйний технiчний комiтет i Генеральний секретарiат.
                                       Стаття VI
     a) Рада щорiчно обирає з числа делегатiв - членiв Ради Голову i не менше двох заступникiв Голови.
     b) Вона встановлює свої власнi правила процедури бiльшiстю не менше двох третин голосiв її членiв.
     c) Вона створює Комiтет по номенклатурi, передбачений Конвенцiєю про номенклатуру для класифiкацiї товарiв у митних тарифах, i Комiтет по митнiй оцiнцi, передбачений Конвенцiєю про оцiнку товарiв у митних цiлях. Вона також утворює й iншi комiтети, створення яких буде необхiдно для цiлей конвенцiй, згаданих у Статтi III d), або iнших цiлей, що пiдпадають пiд компетенцiю Ради.
     d) Вона визначає завдання i повноваження Постiйного технiчного комiтету.
     e) Вона затверджує свiй щорiчний бюджет, контролює свої видатки i дає Генеральному секретарiату вказiвки на свiй розсуд у зв'язку з фiнансуванням дiяльностi Ради.
                                       Стаття VII
     a) Штаб-квартира Ради розташовується в Брюсселi.
     b) Рада, Постiйний технiчний комiтет i будь-якi iншi комiтети, створюванi Радою, можуть за рiшенням Ради збиратися i в будь-якому iншому мiсцi окрiм штаб-квартири Ради.
     c) Рада скликається не менше двох разiв на рiк, її перша сесiя повинна бути проведена не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля набуття чинностi цiєю Конвенцiєю.
                                       Стаття VIII
     a) Кожний член Ради володiє одним голосом, за винятком випадкiв, коли член Ради не має права голосу з будь-якого питання тлумачення, застосування або внесення поправок у будь-яку з чинних конвенцiй, згаданих у Статтi III d), яка не зачiпає даного члена.
     b) За винятком випадкiв, згаданих у Статтi VI d), рiшення Ради приймаються бiльшiстю в двi третини голосiв присутнiх членiв, якi мають право голосу. Рада не приймає рiшення з будь-якого питання, якщо присутнi менше половини членiв Ради, що мають право голосу з даного питання.
                                       Стаття IX
     a) Рада встановлює такi вiдносини з Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй, її головними органами, допомiжними i спецiалiзованими установами i будь-якими iншими мiжурядовими органiзацiями, якi найкращим чином забезпечують спiвробiтництво в досягненнi їх вiдповiдних цiлей.
     b) Рада може вжити необхiдних заходiв, що сприяють проведенню консультацiй i здiйсненню спiвробiтництва з неурядовими органiзацiями, зацiкавленими в питаннях, що входять до компетенцiї Ради.
                                       Стаття X
     a) Постiйний технiчний комiтет утворюється з представникiв членiв Ради. Кожний член Ради може призначити одного делегата та одного або бiльше заступникiв як представникiв у Комiтетi. Представники мають бути посадовими особами зi спецiальними знаннями з питань митної практики. При них можуть бути експерти.
     b) Постiйний технiчний комiтет скликається не менше чотирьох разiв на рiк.
                                       Стаття XI
     a) Рада призначає Генерального секретаря i Заступника Генерального секретаря, чиї функцiї, завдання, умови служби i посадовi обов'язки визначаються Радою.
     b) Генеральний секретар призначає персонал Генерального секретарiату. Штат службовцiв i посадовi iнструкцiї схвалюються Радою.
                                       Стаття XII
     a) Кожний член самостiйно несе витрати по направленню своєї делегацiї в Раду, Постiйний технiчний комiтет i будь-якi iншi комiтети Ради.
     b) Видатки Ради несуть її члени за шкалою, що визначається Радою.
     c) Рада може позбавити права голосу будь-якого члена, який не сплатить свого внеску протягом трьох мiсяцiв пiсля отримання повiдомлення про його розмiр.
     d) Кожний член виплачує свiй повний щорiчний внесок у фiнансовому роцi, протягом якого вiн стає членом Ради, а також у фiнансовому роцi, протягом якого повiдомлення про його вiдмову вiд членства набирає чинностi.
                                       Стаття XIII
     a) Рада володiє на територiї кожного зi своїх членiв необхiдною для здiйснення своїх функцiй правоздатнiстю в обсязi, визначеному в Додатку до цiєї Конвенцiї.
     b) Рада, представники членiв Ради, радники та експерти, що знаходяться при них, а також посадовi особи Ради користуються привiлеями й iмунiтетами, вказаними в Додатку до цiєї Конвенцiї.
     c) Додаток утворює невiд'ємну частину цiєї Конвенцiї, i будь-яке посилання на Конвенцiю включає i посилання на Додаток.
                                       Стаття XIV
     Договiрнi Сторони визнають положення Протоколу про Групу по вивченню можливостi створення Європейського Митного Союзу, вiдкритого для пiдписання в Брюсселi в день пiдписання цiєї Конвенцiї. При визначеннi шкали внескiв, передбаченої в Статтi XII b), Рада бере до уваги членство в названiй Групi.
                                       Стаття XV
     Ця Конвенцiя вiдкрита для пiдписання до 31 березня 1951 року.
                                       Стаття XVI
     a) Ця Конвенцiя пiдлягає ратифiкацiї.
     b) Документи про ратифiкацiю здаються на зберiгання в Мiнiстерство закордонних справ Бельгiї, яке повiдомляє всi уряди, що приєдналися i пiдписали, а також Генерального секретаря про кожний документ, зданий на зберiгання.
                                       Стаття XVII
     a) Коли документи про ратифiкацiю здадуть на зберiгання сiм урядiв, що пiдписали цю Конвенцiю, вона набуде для них чинностi.
     b) Для кожного уряду, що пiдписав цю Конвенцiю i ратифiкував її, вона набуде чинностi в день здачi на зберiгання документiв про ратифiкацiю.
                                       Стаття XVIII
     a) Уряд будь-якої держави, що не пiдписав цю Конвенцiю, може приєднатися до неї з 1 квiтня 1951 року.
     b) Документи про приєднання здаються на зберiгання в Мiнiстерство закордонних справ Бельгiї, яке повiдомляє всi уряди, що пiдписали i приєдналися, а також Генерального секретаря про кожний документ, зданий на зберiгання.
     c) Ця Конвенцiя набуває чинностi для будь-якого уряду, що приєднався, в день здачi документа про приєднання, але не ранiше нiж вона набуде чинностi згiдно з пунктом a) Статтi XVII.
                                       Стаття XIX
     Строк чинностi цiєї Конвенцiї не обмежений, однак у будь-який час по закiнченнi п'яти рокiв iз дня набуття нею чинностi згiдно з пунктом a) Статтi XVII кожна Договiрна Сторона може вийти з цiєї Конвенцiї. Вихiд набуває чинностi по закiнченнi одного року пiсля одержання Мiнiстерством закордонних справ Бельгiї повiдомлення про кожний вихiд. Мiнiстерство закордонних справ Бельгiї повiдомляє всi уряди, якi пiдписали i приєдналися, а також Генерального секретаря про кожний такий вихiд.
                                       Стаття XX
     a) Рада може рекомендувати Договiрним Сторонам внесення поправок до цiєї Конвенцiї.
     b) Будь-яка Договiрна Сторона, яка схвалила поправку, повинна письмово повiдомити Мiнiстерство закордонних справ Бельгiї про її схвалення, а Мiнiстерство закордонних справ Бельгiї повинно повiдомити всi уряди, що пiдписали i приєдналися, а також Генерального Секретаря про одержання повiдомлення про схвалення.
     c) Поправка набуває чинностi по закiнченнi трьох мiсяцiв пiсля отримання Мiнiстерством закордонних справ Бельгiї повiдомлення про схвалення її всiма Договiрними Сторонами. Коли поправка схвалена всiма Договiрними Сторонами, Мiнiстерство закордонних справ Бельгiї повинно повiдомити всi уряди, якi пiдписали i приєдналися, а також Генерального секретаря про таке схвалення i дату набуття нею чинностi.
     d) Пiсля набуття чинностi поправкою жодний уряд не може ратифiкувати або приєднатися до цiєї Конвенцiї без схвалення цiєї поправки.
     На посвiдчення чого нижчепiдписанi, належним чином уповноваженi на те кожний своїм урядом, пiдписали цю Конвенцiю.
     Здiйснено в Брюсселi в п'ятнадцятий день грудня тисяча дев'ятсот п'ятдесятого року (15 грудня 1950 р.) на англiйськiй i французькiй мовах, причому обидва тексти мають однакову силу, в одному примiрнику, що пiдлягає здачi на зберiгання в архiв уряду Бельгiї, який направляє завiренi копiї цiєї Конвенцiї кожному уряду, що пiдписав або приєднався.
 

Додаток
до Конвенцiї про створення Ради Митного Спiвробiтництва
                           ПРАВОЗДАТНIСТЬ, ПРИВIЛЕЇ ТА IМУНIТЕТИ РАДИ
                                       Стаття I
                                       Визначення
                                       Роздiл 1
     У цьому Додатку:
     (i) для цiлей Статтi III слова "власнiсть i активи" включають також власнiсть i засоби, що управляються Радою при здiйсненнi своїх статутних функцiй;
     (ii) для цiлей Статтi V пiд висловом "представники членiв" розумiються всi представники, заступники, радники, технiчнi експерти i секретарi делегацiй.
                                       Стаття II
                                    Правосуб'єктнiсть
                                       Роздiл 2
     Рада володiє правосуб'єктнiстю. Вона має право:
     a) укладати угоди,
     b) набувати i вiдчужувати нерухоме i рухоме майно,
     c) порушувати судове переслiдування.
     З цих питань Генеральний секретар дiє вiд iменi Ради.
                                       Стаття III
                                 Власнiсть, кошти й активи
                                       Роздiл 3
     Рада, її власнiсть i активи, де б i в кого вони не знаходилися, володiють iмунiтетом вiд правового переслiдування, за винятком випадкiв прямо висловленої вiдмови вiд iмунiтету. При цьому, однак, вiдмова вiд iмунiтету не поширюється на будь-якi заходи виконання.
                                       Роздiл 4
     Примiщення Ради недоторканнi.
     Власнiсть i активи Ради, де б i в кого вони не знаходилися, володiють iмунiтетом вiд обшуку, реквiзицiї, конфiскацiї, експропрiацiї i вiд будь-якої iншої форми втручання виконавчої, адмiнiстративної, судової або законодавчої влади.
                                       Роздiл 5
     Архiви Ради й у цiлому всi документи, що належать їй або знаходяться в її розпорядженнi, недоторканнi, де б вони не знаходилися.
                                       Роздiл 6
     Не будучи обмеженою фiнансовим контролем, приписами або мораторiями будь-якого виду:
     a) Рада може мати засоби i здiйснювати фiнансовi операцiї у будь-якiй валютi;
     b) Рада може вiльно переказувати свої кошти з однiєї країни в iншу або в межах будь-якої країни, а також обмiнювати будь-яку валюту, яка знаходиться в її розпорядженнi, на будь-яку iншу.
                                       Роздiл 7
     Рада при використаннi своїх прав, викладених вище в роздiлi 6, бере до уваги будь-яке подання будь-якого члена i вживає заходiв по цих поданнях, якщо Рада визнає, що це не зачiпає її iнтереси.
                                       Роздiл 8
     Рада, її кошти, доходи та iнша власнiсть:
     a) звiльняються вiд усiх прямих податкiв, при цьому, однак, треба мати на увазi, що Рада не буде вимагати звiльнення вiд податкiв, розмiр яких фактично не перевищує плати за комунальнi послуги;
     b) звiльняються вiд мита, а також заборон i обмежень стосовно предметiв, що iмпортуються або експортуються Радою для офiцiйних цiлей, при цьому, проте, мається на увазi, що предмети, якi iмпортуються таким чином, можуть бути проданi в країнi ввезення тiльки за умов, погоджених з урядом цiєї країни;
     c) звiльняються вiд усiх мит, заборон i обмежень щодо iмпорту та експорту своїх друкованих матерiалiв.
                                       Роздiл 9
     Як правило, Рада не вимагає звiльнення вiд акцизу або податкiв, включених у цiну, що пiдлягає сплатi, на продаж рухомого майна; проте, коли Рада робить великi закупiвлi майна для офiцiйних цiлей, яке було обкладено такими митом i податками або пiдлягає обкладенню, члени Ради будуть, наскiльки це можливо, вживати необхiдних адмiнiстративних заходiв для звiльнення вiд сплати суми мита або податку або її повернення.
                                       Стаття IV
                                 Користування засобами зв'язку
                                       Роздiл 10
     Рада з метою офiцiйного зв'язку користується на територiї кожного iз своїх членiв режимом, не менш сприятливим, нiж той, що може бути наданий цим членом Ради будь-якому iншому уряду, у тому числi його дипломатичному представництву, стосовно першочерговостi, тарифiв i зборiв на поштовi вiдправлення, рiзного роду телеграми, радiограми, телексний, телефонний та iнший зв'язок, а також тарифiв на повiдомлення iнформацiї в пресi та по радiо.
                                       Роздiл 11
     Офiцiйна кореспонденцiя Ради та iншi її офiцiйнi повiдомлення не пiдлягають цензурi.
     Нiщо в цьому роздiлi не повинно розглядатися як перешкода прийняттю на основi угоди мiж Радою i будь-яким з її членiв вiдповiдних заходiв забезпечення безпеки.
                                       Стаття V
                                 Представники членiв Ради
                                       Роздiл 12
     Представники членiв на засiданнях Ради, Постiйного технiчного комiтету та iнших комiтетiв Ради користуються пiд час здiйснення своїх функцiї, а також пiд час прямування в мiсце проведення засiдання i з нього такими привiлеями та iмунiтетами:
     a) iмунiтетом вiд арешту або затримання та обшуку особистого багажу, а також щодо слiв, висловлених або написаних, i будь-яких дiй, здiйснених ними в своїй офiцiйнiй якостi, iмунiтетом вiд рiзного роду судового переслiдування;
     b) недоторканнiстю всiх матерiалiв i документiв;
     c) правом використання шифрiв та одержання матерiалiв i кореспонденцiї кур'єром або в опечатаних валiзах;
     d) звiльненням щодо себе i дружини (чоловiка) вiд iммiграцiйних обмежень або реєстрацiї в державi, в яку або через яку вони прямують при здiйсненнi своїх функцiй;
     e) тим же режимом стосовно валюти або обмiнних обмежень, що надається представникам iноземних урядiв, якi виконують тимчасовi офiцiйнi доручення;
     f) тими самими iмунiтетами i режимом щодо їхнього особистого багажу, якi наданi членам дипломатичних мiсiй аналогiчного рангу.
                                       Роздiл 13
     З метою забезпечення представникам членiв, що беруть участь у сесiях Ради, Постiйного технiчного комiтету та iнших комiтетiв Ради, повної свободи мови i повної незалежностi при виконаннi ними своїх службових обов'язкiв iмунiтет вiд судового переслiдування за слова, вимовленi або написанi, i за будь-якi дiї, вчиненi ними при виконаннi своїх службових обов'язкiв, триватиме незалежно вiд того, що названi особи не виконують бiльше таких обов'язкiв.
                                       Роздiл 14
     Привiлеї та iмунiтети надаються представникам членiв Ради не для особистої вигоди, а з метою забезпечення незалежного виконання своїх функцiй у межах дiяльностi Ради. Отже, член Ради не тiльки має право, а й зобов'язаний позбавити свого представника iмунiтету в будь-якому випадку, коли, на думку членiв Ради, iмунiтет перешкоджає вiдправленню правосуддя i коли вiн може бути знятий без шкоди цiлям, заради яких iмунiтет було надано.
                                       Роздiл 15
     Положення роздiлiв 12 i 13 не поширюються на владу держави, громадянином якої є особа, яка представляє або представляла цю державу.
                                       Стаття VI
                                    Посадовi особи Ради
                                       Роздiл 16
     Категорiї посадових осiб, до яких застосовується ця Стаття, будуть визначенi Радою. Генеральний секретар повiдомляє членам Ради прiзвища посадових осiб, вiднесених до цих категорiй.
                                       Роздiл 17
     Посадовi особи Ради:
     a) користуються iмунiтетом вiд судового переслiдування за слова, висловленi або написанi, i за будь-якi дiї, вчиненi ними в своїй офiцiйнiй якостi й у межах своїх повноважень;
     b) звiльняються вiд оподаткування заробiтної плати i винагороди, якi виплачуються їм Радою;
     с) користуються разом з подружжям i родичами, якi перебувають на їх утриманнi, iмунiтетом вiд iммiграцiйних обмежень i реєстрацiї;
     d) надiляються тими ж привiлеями стосовно обмiнних операцiй, якими надiленi посадовi особи дипломатичних мiсiй аналогiчного рангу;
     e) користуються разом з подружжям i родичами, якi перебувають на їх утриманнi, тiєї самою можливiстю репатрiацiї в перiод мiжнародних криз, як i посадовi особи дипломатичних мiсiй аналогiчного рангу;
     f) володiють правом безмитного ввезення меблiв i речей при первинному вступi на посаду в країнi призначення i правом безмитного вивезення цих меблiв при поверненнi в країну постiйного проживання по закiнченнi термiну здiйснення своїх функцiй.
                                       Роздiл 18
     На доповнення до привiлеїв та iмунiтетiв, якi згаданi в роздiлi 17, Генеральний секретар Ради користується стосовно себе, своєї дружини i дiтей вiком до 21 року привiлеями та iмунiтетами, пiльгами i правами, що надаються згiдно з мiжнародним правом главам дипломатичних мiсiй.
     Заступник Генерального секретаря користується привiлеями, iмунiтетами, пiльгами i правами, що надаються дипломатичним представникам аналогiчного рангу.
                                       Роздiл 19
     Привiлеї та iмунiтети надаються посадовим особам виключно в iнтересах Ради, а не для особистої вигоди. Генеральний секретар володiє правом i зобов'язаний позбавити посадову особу iмунiтету в будь-якому випадку, коли, на його думку, iмунiтет перешкоджає вiдправленню правосуддя i коли вiн може бути знятий без шкоди iнтересам Ради. Щодо Генерального секретаря правом позбавлення iмунiтету володiє Рада.
                                       Стаття VII
                              Експерти, якi виконують доручення Ради
                                       Роздiл 20
     Експертам (iншим, окрiм посадових осiб, якi згаданi в Статтi VI), що виконують доручення Ради, надаються такi привiлеї, iмунiтети i права, якi необхiднi для незалежного здiйснення ними своїх функцiй пiд час виконання доручення, включаючи час службових поїздок у зв'язку з цими дорученнями. Зокрема, їм надаються:
     a) iмунiтет вiд арешту або затримання та обшуку особистого багажу;
     b) щодо слiв, висловлених або написаних, або дiй, здiйснених у ходi виконання своїх доручень i в межах своїх повноважень, - iмунiтет вiд рiзного роду судових переслiдувань;
     c) недоторканнiсть усiх матерiалiв i документiв.
                                       Роздiл 21
     Привiлеї, iмунiтети i права надаються експертам в iнтересах Ради, а не для їх особистої вигоди. Генеральний секретар володiє правом i зобов'язаний позбавити iмунiтету будь-якого експерта в будь-якому випадку, коли, на його думку, iмунiтет перешкоджає вiдправленню правосуддя i коли вiн може бути знятий без шкоди iнтересам Ради.
                                       Стаття VIII
                                 Зловживання привiлеями
                                       Роздiл 22
     Представникам членiв Ради на засiданнях Ради, Постiйного технiчного комiтету та iнших комiтетiв Ради в ходi здiйснення ними своїх функцiй i пiд час прямування в мiсце проведення засiдання i з нього, посадовим особам, згаданим у роздiлах 16 i 20, не може бути пред'явлена мiсцевими владами вимога покинути країну у зв'язку з будь-якою їх дiяльнiстю, здiйснюваною ними в своїй офiцiйнiй якостi. Однак у випадку зловживання привiлеями в країнi перебування, здiйсненого будь-якою такою особою не у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язкiв, така вимога може бути йому пред'явлена урядом цiєї країни за умови, що:
     (i) представникам членiв Ради або особам, що користуються дипломатичним iмунiтетом згiдно з роздiлом 18, не може бути пред'явлена вимога покинути країну iнакше, нiж згiдно з дипломатичною процедурою, що застосовується щодо дипломатичних представникiв у цiй країнi;
     (ii) стосовно посадової особи, на яку Роздiл 18 не поширюється, постанова про виїзд з країни не може бути прийнята iнакше, як за схваленням Мiнiстра закордонних справ даної країни, i таке схвалення повинно бути отримане тiльки пiсля консультацiї з Генеральним секретарем Ради, i у випадку, якщо процедура вислання застосовується щодо посадової особи, Генеральний секретар Ради володiє правом вступити в такий процес вiд iменi особи, проти якої вiн порушений.
                                       Роздiл 23
     Генеральний секретар постiйно спiвробiтничає з вiдповiдними владами членiв Ради у створеннi умов для належного вiдправлення правосуддя, забезпечення додержання громадського порядку i попередження випадкiв скоєння будь-яких зловживань у використаннi привiлеїв, iмунiтетiв i прав, згаданих у цьому Додатку.
                                       Стаття IX
                                    Вирiшення спорiв
                                       Роздiл 24
     Рада забезпечує вiдповiднi способи вирiшення:
     a) спорiв, що виникають з угод, або iнших спорiв приватного характеру, стороною в яких є Рада;
     b) спорiв, в якi втягнута будь-яка посадова особа Ради, що користується в силу свого посадового становища iмунiтетом, у випадку, якщо iмунiтет не було знято згiдно з положеннями роздiлiв 19 i 21.
                                       Стаття Х
                                    Додатковi угоди
                                       Роздiл 25
     Рада може укладати з будь-якою Договiрною Стороною або з Договiрними Сторонами додатковi угоди, якi конкретизують положення цього Додатка настiльки, наскiльки Договiрна Сторона або Договiрнi Сторони в цьому зацiкавленi.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Дополнительно по данной категории

-->


Получить гражданство Болгарии Заказать авто из Чехии

Авто-Новости

#brand