rastamozhka.infoКалькулятор растаможки
вход регистрация

Лидер пригона авто из Европы

ЖМИ СЮДА

Авто из Европы
Без Посредников

+38 (098) 300 31 97
+38 (063) 447 13 78
manager-euroavto@email.ua
skype: high-traffic
Доставка авто из любой точки Европы
Лидер пригона авто из Европы
Доставка авто
из Чехии Доставка авто из Чехии
Растаможка авто на фирму
Доставка авто из Польши
без растаможки Доставка авто из Польши
Растаможка всех
типов транспортных средств
График работы
Пн-Пт: С 10:00 по 19:00
Суббота с 10:00 до 15:00
Выходной: Воскресенье

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур

  • Дата: 19-10-2012, 00:42

Офiцiйний переклад.
                                       ПРЕАМБУЛА
     Договiрнi Сторони цiєї Конвенцiї, розробленої пiд егiдою Ради митного спiвробiтництва,
     ПРАГНУЧИ усунути розбiжностi у митних правилах i процедурах Договiрних Сторiн, що можуть перешкоджати розвитковi мiжнародної торгiвлi та iнших видiв мiжнародного обмiну,
     БАЖАЮЧИ зробити вагомий внесок у розвиток такої торгiвлi та обмiну шляхом спрощення i гармонiзацiї митних правил i процедур, а також шляхом стимулювання мiжнародного спiвробiтництва,
     ВIДЗНАЧАЮЧИ, що значнi переваги вiд спрощення умов мiжнародної торгiвлi, можуть бути досягнутi без шкоди для вiдповiдних стандартiв митного контролю,
     ВИЗНАЮЧИ, що таке спрощення i гармонiзацiя можуть бути досягнутi, у тому числi завдяки застосуванню таких принципiв:
     - здiйснення програм, спрямованих на постiйне удосконалення та пiдвищення ефективностi митних правил та процедур;
     - застосування митних правил та процедур є передбачуваним, послiдовним та прозорим;
     - надання заiнтересованим сторонам усiєї необхiдної iнформацiї щодо законiв, нормативно-правових та адмiнiстративних актiв з митного регулювання, митних правил та процедур;
     - затвердження сучасних методiв роботи, таких як система аналiзу ризикiв й методу контролю, який базується на аудитi, а також максимальне практичне використання iнформацiйних технологiй;
     - спiвробiтництво з iншими нацiональними органами влади, митними службами iнших держав та торговими спiвтовариствами, у всiх випадках, коли це можливо;
     - впровадження вiдповiдних мiжнародних стандартiв;
     - забезпечення безперешкодного доступу причетних сторiн до процедур адмiнiстративного та судового контролю;
     БУДУЧИ ПЕРЕКОНАНИМИ, що мiжнародний документ, який мiстить викладенi вище цiлi та принципи, якi Договiрнi Сторони зобов'язуються дотримуватися, дозволить забезпечити високий ступiнь спрощення i гармонiзацiї митних правил i процедур, що є однiєю з основних цiлей Ради митного спiвробiтництва, i в такий спосiб зробить iстотний внесок у спрощення мiжнародної торгiвлi,
     домовилися про таке:
                                       ГЛАВА I
                                       ВИЗНАЧЕННЯ
                                       Стаття 1
     Для цiлей цiєї Конвенцiї:
     a) "Стандартне правило" - положення, застосування якого визнається необхiдним для досягнення гармонiзацiї i спрощення митних правил i процедур;
     b) "Стандартне правило з перехiдним термiном" - Стандартне правило Загального додатку, для застосування якого допускається бiльш тривалий термiн;
     c) "Рекомендоване правило" - положення Спецiального додатку, визнане таким, що сприяє досягненню мети гармонiзацiї i спрощення митних правил i процедур, можливо бiльш широке застосування якого вважається бажаним;
     d) "Нацiональне законодавство" - законодавчi, нормативно-правовi та iншi акти компетентного органу Договiрної Сторони, що застосовуються на всiй територiї вiдповiдної Договiрної Сторони, або чиннi договори, щодо яких ця Сторона прийняла зобов'язання;
     e) "Загальний додаток" - система положень, що застосовуються до усiх митних правил i процедур, згаданих у цiй Конвенцiї;
     f) "Спецiальний додаток" - система положень, що застосовуються до одного чи декiлькох митних правил та процедур, згаданих у цiй Конвенцiї;
     g) "Рекомендацiї" - система пояснень до положень Загального додатку, Спецiальних додаткiв та їхнiх Роздiлiв, що визначають ряд можливих способiв застосування Стандартних правил, Стандартних правил з перехiдним термiном та Рекомендованих правил i, зокрема, описують передовий досвiд та приклади, рекомендованi для досягнення бiльшої ефективностi;
     h) "Постiйний технiчний комiтет" - Постiйний технiчний комiтет Ради;
     ij) "Рада" - органiзацiя, заснована Конвенцiєю про створення Ради митного спiвробiтництва, укладеною у Брюсселi 15 грудня 1950 р.;
     k) "Митний чи економiчний союз" - союз, заснований державами, що до нього входять, який має право приймати обов'язковi для застосування цими державами власнi нормативно-правовi акти з питань, що регулюються цiєю Конвенцiєю, а також має повноваження щодо прийняття рiшення про пiдписання, ратифiкацiю чи приєднання до цiєї Конвенцiї вiдповiдно до своїх внутрiшнiх процедур.
                                       ГЛАВА II
                           СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА СТРУКТУРА КОНВЕНЦIЇ
                                 Сфера застосування Конвенцiї
                                       Стаття 2
     Кожна з Договiрних Сторiн приймає на себе зобов'язання сприяти спрощенню i гармонiзацiї митних процедур та з цiєю метою дотримуватися, вiдповiдно до положень цiєї Конвенцiї, Стандартних правил, Стандартних правил з перехiдним термiном та Рекомендованих правил, що мiстяться у Додатках до цiєї Конвенцiї. Однак нiщо не перешкоджає Договiрнiй Сторонi надавати умови бiльш сприятливi, нiж тi, що ними передбаченi, i кожнiй з Договiрних Сторiн рекомендується по можливостi ширше надавати такi бiльш сприятливi умови.
                                       Стаття 3
     Положення цiєї Конвенцiї не перешкоджають застосуванню нацiонального законодавства стосовно заборон або обмежень, якi застосовуються до товарiв, що пiдлягають митному контролю.
                                    Структура Конвенцiї
                                       Стаття 4
     1. Конвенцiя складається з Основної частини, Загального додатку та Спецiальних додаткiв.
     2. Загальний додаток i кожний зi Спецiальних додаткiв до цiєї Конвенцiї складається, як правило, iз Роздiлiв, на якi подiляється вiдповiдний Додаток, i якi мiстять у собi:
     a) визначення; та
     b) Стандартнi правила, деякi з яких у Загальному додатку є Стандартними правилами з перехiдним термiном.
     3. У кожному Спецiальному додатку мiстяться також Рекомендованi правила.
     4. Кожний з Додаткiв супроводжується Рекомендацiями, що не є обов'язковими для Договiрних Сторiн.
                                       Стаття 5
     Для цiлей цiєї Конвенцiї кожний зi Спецiальних додаткiв чи кожна з їхнiх Роздiлiв, щодо яких Договiрна Сторона прийняла на себе зобов'язання про їхнє застосування, вважаються невiд'ємною частиною цiєї Конвенцiї, i стосовно цiєї Договiрної Сторони будь-яке посилання на Конвенцiю означає i посилання на такi Додатки чи їхнi Роздiли.
                                       ГЛАВА III
                                 АДМIНIСТРУВАННЯ КОНВЕНЦIЇ
                                    Керiвний комiтет
                                       Стаття 6
     1. Для розгляду питань про забезпечення виконання Конвенцiї, прийняття заходiв щодо її однакового тлумачення i застосування, а також пiдготовки пропозицiй про внесення змiн до неї створюється Керiвний комiтет.
     2. Членами Керiвного комiтету є Договiрнi Сторони.
     3. Уповноважений орган будь-якого суб'єкту мiжнародного права, за яким вiдповiдно до положень Статтi 8 цiєї Конвенцiї визнається право участi у Конвенцiї як Договiрної Сторони, чи будь-якого з членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi, має право брати участь у засiданнях Керiвного комiтету як спостерiгач. Статус та права такого спостерiгача визначаються рiшенням Ради. Згадане вище право не може бути використане до набуття чинностi вiдповiдним рiшенням Ради.
     4. Керiвний комiтет може запрошувати представникiв мiжнародних урядових та неурядових органiзацiй для участi у засiданнях Керiвного комiтету як спостерiгачiв.
     5. Керiвний комiтет:
     a) вносить на розгляд Договiрних Сторiн пропозицiї:
     (I) щодо внесення змiн до Основної частини Конвенцiї;
     (II) щодо внесення змiн до Загального додатку, Спецiальних додаткiв та їхнiх Роздiлiв, а також про введення нових Роздiлiв до Загального додатку; та
     (III) щодо введення нових Спецiальних додаткiв та нових Роздiлiв у Спецiальнi додатки;
     b) приймає рiшення про внесення змiн до Рекомендованих правил чи про введення нових Рекомендованих правил у Спецiальнi додатки або їхнi Роздiли у порядку, передбаченому Статтею 16;
     c) розглядає виконання положень цiєї Конвенцiї у порядку, передбаченому пунктом 4 Статтi 13;
     d) переглядає та оновлює Рекомендацiї;
     e) розглядає будь-якi iншi питання, що мають вiдношення до цiєї Конвенцiї та можуть бути переданi на його розгляд;
     f) iнформує Постiйний технiчний комiтет та Раду про свої рiшення.
     6. Уповноваженi органи Договiрних Сторiн направляють свої пропозицiї, що стосуються пiдпунктiв "a", "b", "c" та "d" пункту 5 цiєї Статтi на iм'я Генерального Секретаря Ради, з викладенням їхнього обґрунтування, а також проханням про включення питання до порядку денного засiдань Керiвного комiтету. Генеральний Секретар Ради направляє пропозицiї, що надiйшли, на розгляд уповноважених органiв Договiрних Сторiн та спостерiгачiв, згаданих у пунктах 2, 3 та 4 цiєї Статтi.
     7. Засiдання Керiвного комiтету проводяться принаймнi один раз на рiк. Комiтет щорiчно обирає Голову та заступника Голови Комiтету. Генеральний Секретар Ради розсилає уповноваженим органам Договiрних Сторiн та спостерiгачам, згаданим у пунктах 2, 3 та 4 цiєї Статтi, запрошення взяти участь у засiданнi та проект порядку денного не пiзнiше, нiж за шiсть тижнiв до дати проведення засiдання Керiвного комiтету.
     8. У тих випадках, коли рiшення не одержує загальної згоди учасникiв, питання, винесенi на розгляд Керiвного комiтету, вирiшуються шляхом голосування, проведеного мiж присутнiми учасниками Договiрних Сторiн. Пропозицiї згiдно з пунктом 5 "a", "b" i "c" цiєї Статтi приймаються бiльшiстю, що складає двi третiх поданих голосiв. З iнших питань, рiшення Керiвного комiтету приймаються бiльшiстю поданих голосiв.
     9. У випадках застосування положень пункту 5 Статтi 8 цiєї Конвенцiї, митнi чи економiчнi союзи, що є Договiрними Сторонами, при голосуваннi мають тiльки таку кiлькiсть голосiв, яка дорiвнює кiлькостi голосiв їхнiх учасникiв, що є Договiрними Сторонами.
     10. Перед закриттям кожного засiдання Керiвний комiтет затверджує звiт. Цей звiт направляється Радi та Договiрним Сторонам, а також спостерiгачам, згаданим у пунктах 2, 3 i 4.
     11. За вiдсутностi у цiй Статтi вiдповiдних положень, застосовуються Правила процедури Ради, якщо Керiвний комiтет не прийме рiшення про iнше.
                                       Стаття 7
     Голосування на засiданнях Керiвного комiтету проводиться окремо по кожному Спецiальному додатку та кожному Роздiлi Спецiального додатку.
     a) Кожна Договiрна Сторона має право голосу з питань тлумачення, застосування чи внесення змiн до Основної частини Конвенцiї та Загального додатку до Конвенцiї;
     b) З питань, що стосуються будь-якого зi Спецiальних додаткiв або Роздiлiв Спецiальних додаткiв, що набули чинностi, право голосу мають лише тi Договiрнi Сторони, якi прийняли вiдповiднi Спецiальнi додатки чи Роздiли Спецiальних додаткiв;
     c) Кожна Договiрна Сторона має право голосувати з проектiв нових Спецiальних додаткiв чи нових Роздiлiв будь-якого Спецiального додатку.
                                       ГЛАВА IV
                                    ДОГОВIРНА СТОРОНА
                                    Ратифiкацiя Конвенцiї
                                       Стаття 8
     1. Будь-який член Ради та будь-який член Органiзацiї Об'єднаних Нацiй або її спецiалiзованих установ може стати Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї шляхом:
     a) її пiдписання без застереження про ратифiкацiю;
     b) здачi на зберiгання ратифiкацiйної грамоти пiсля її пiдписання iз застереженням про ратифiкацiю; або
     c) приєднання до неї.
     2. Ця Конвенцiя вiдкрита для пiдписання членами, згаданими у пунктi 1 цiєї Статтi, до 30 червня 1974 року у штаб-квартирi Ради в Брюсселi. Пiсля закiнчення цього термiну вона буде вiдкрита для приєднання до неї такими членами.
     3. Будь-яка Договiрна Сторона пiд час пiдписання, ратифiкацiї або приєднання до цiєї Конвенцiї зазначає, якi саме зi Спецiальних додаткiв чи їхнiх Роздiлiв, якщо такi є, вона приймає. Згодом, вона може повiдомити депозитарiю про те, що нею приймається один чи бiльше Спецiальних додаткiв або їхнiх Роздiлiв.
     4. Договiрнi Сторони, що приймають будь-який новий Спецiальний додаток чи будь-який новий Роздiлу будь-якого Спецiального додатку, повiдомляють про це депозитарiю вiдповiдно до пункту 3 цiєї Статтi.
     5. (a) Будь-який митний чи економiчний союз може стати Договiрною Стороною вiдповiдно до пунктiв 1, 2 та 3 цiєї статтi. Такий митний чи економiчний союз iнформує депозитарiй про свою компетенцiю з питань, що регулюються цiєю Конвенцiєю. Такий митний чи економiчний союз повинен також iнформувати депозитарiй про будь-якi iстотнi змiни меж своєї компетенцiї.
     (b) Будь-який митний чи економiчний союз, що є Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї, з питань, що вiднесенi до його компетенцiї, користується вiд свого iменi правами та виконує обов'язки, якi Конвенцiя покладає на членiв такого Союзу, що є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї. У такому випадку члени такого Союзу не мають права iндивiдуально користуватися цими правами, у тому числi i правом голосу.
                                       Стаття 9
     1. Будь-яка Договiрна Сторона, що ратифiкує цю Конвенцiю або приєднується до неї, приймає на себе зобов'язання щодо усiх змiн до цiєї Конвенцiї, включаючи змiни до Загального додатку, що набули чинностi на момент передачi цiєю Договiрною Стороною депозитарiю ратифiкацiйної грамоти або документу про приєднання.
     2. Будь-яка Договiрна Сторона, що приймає будь-який Спецiальний додаток або його Роздiл, приймає на себе зобов'язання щодо усiх змiн до Стандартних правил, що мiстяться у такому Спецiальному додатку чи його Роздiлах, i набули чинностi на момент повiдомлення нею депозитарiю про їхнє прийняття. Будь-яка Договiрна Сторона, що приймає Спецiальний додаток чи його Роздiл, приймає на себе зобов'язання щодо будь-яких змiн до Рекомендованих правил, що мiстяться в них та набули чинностi на момент повiдомлення нею депозитарiю про їхнє прийняття, якщо вона не зробила застереження про незастосування одного або бiльше таких Рекомендованих правил вiдповiдно до Статтi 12 цiєї Конвенцiї.
                                    Застосування Конвенцiї
                                       Стаття 10
     1. Будь-яка Договiрна Сторона пiд час пiдписання цiєї Конвенцiї без застереження про ратифiкацiю або здачi на зберiгання ратифiкацiйної грамоти або документу про приєднання, або в будь-який час пiсля цього, має право шляхом повiдомлення депозитарiю зробити заяву про те, що дiя цiєї Конвенцiї поширюється на всi або деякi з територiй, за мiжнароднi вiдносини яких вона вiдповiдає. Таке повiдомлення набуває чинностi через три мiсяцi пiсля дати його одержання депозитарiєм. Однак ця Конвенцiя не застосовується щодо зазначених у повiдомленнi територiй до моменту набуття нею чинностi для вiдповiдної Договiрної Сторони.
     2. Кожна Договiрна Сторона, що зробила повiдомлення, передбачене пунктом 1 цiєї Статтi, про поширення дiї цiєї Конвенцiї на будь-яку територiю, за мiжнароднi вiдносини якої вона вiдповiдає, може, вiдповiдно до порядку, встановленого у Статтi 19 цiєї Конвенцiї, повiдомити депозитарiю, що на вiдповiднiй територiї ця Конвенцiя надалi застосовуватися не буде.
                                       Стаття 11
     Для цiлей застосування цiєї Конвенцiї митний чи економiчний союз, що є Договiрною Стороною, повiдомляє Генеральному Секретарю Ради про територiї, що утворюють цей митний чи економiчний союз, i цi територiї розглядаються як єдина територiя.
                                 Прийняття положень i застережень
                                       Стаття 12
     1. Усi Договiрнi Сторони цим приймають на себе зобов'язання, що випливають з положень Загального додатку.
     2. Договiрна Сторона може прийняти один або бiльше Спецiальних додаткiв чи одну або бiльше їхнiх Роздiлiв. Договiрна Сторона, що прийняла будь-який Спецiальний додаток або його Роздiл (Роздiли) вважається такою, що прийняла зобов'язання про дотримання усiх Стандартних правил, що мiстяться в них. Договiрна Сторона, що прийняла Спецiальний додаток або його Роздiл (Роздiли) прийняла зобов'язання про дотримання усiх Рекомендованих правил, що мiстяться в них, якщо на момент прийняття, або у будь-який iнший час пiсля цього, вона не повiдомила депозитарiю про Рекомендоване правило (правила), щодо яких вона робить застереження, зазначаючи розбiжнiсть мiж положеннями її нацiонального законодавства та вiдповiдним Рекомендованим правилом (правилами). Будь-яка Договiрна Сторона, що зробила застереження, може у будь-який час вiдкликати їх повнiстю чи частково шляхом надсилання депозитарiю повiдомлення, у якому зазначається дата, коли таке вiдкликання набуває чинностi.
     3. Кожна Договiрна Сторона, що прийняла на себе зобов'язання, що випливають з положень будь-якого Спецiального додатку або його Роздiлу (Роздiлiв), вивчає можливiсть вiдкликання будь-яких своїх застережень до Рекомендованих правил, зроблених вiдповiдно до пункту 2, i наприкiнцi кожного трирiчного перiоду, починаючи з дати набуття чинностi цiєю Конвенцiєю для такої Договiрної Сторони, повiдомляє Генеральному Секретарю Ради про результати, зазначаючи тi положення її нацiонального законодавства, якi, на її погляд, не дозволяють вiдкликати тi чи iншi застереження.
                                 Виконання положень Конвенцiї
                                       Стаття 13
     1. Кожна Договiрна Сторона повинна запровадити прийнятi нею Стандартнi правила Загального додатку, Спецiальних додаткiв та їхнiх Роздiлiв не пiзнiше, нiж через 36 мiсяцiв пiсля набуття чинностi такими Додатками або Роздiлами для такої Договiрної Сторони.
     2. Кожна Договiрна Сторона впроваджує прийнятi нею Стандартнi правила з перехiдним термiном Загального додатку не пiзнiше, нiж через 60 мiсяцiв з дати набуття Загальним додатком чинностi для цiєї Договiрної Сторони.
     3. Кожна Договiрна Сторона впроваджує прийнятi нею Рекомендованi правила Спецiальних додаткiв чи їхнiх Роздiлiв не пiзнiше, нiж через 36 мiсяцiв пiсля набуття чинностi цими Спецiальними додатками та їхнiми Роздiлами для цiєї Договiрної Сторони, якщо не було зроблено застережень щодо одного або бiльше з цих Рекомендованих правил.
     4. (а) У випадках, коли термiни, передбаченi пунктами 1 чи 2 цiєї Статтi, на практицi виявляться не достатнiми для впровадження положень Загального Додатку Договiрною Стороною, ця Договiрна Сторона може, до закiнчення термiну згаданого у пунктах 1 i 2 цiєї Статтi, звернутися до Керiвного комiтету з проханням продовжити цей термiн. У своєму зверненнi ця Договiрна Сторона зазначає, щодо якого (яких) положення Загального додатку запитується продовження термiну, а також причини такого звернення.
     (б) У виняткових випадках Керiвний комiтет може прийняти рiшення дозволити таке продовження. У будь-якому рiшеннi Керiвного комiтету, яким дозволяється продовжити термiн, повиннi бути зазначенi тi винятковi обставини, що стали пiдставою для ухвалення рiшення, а термiн продовження у будь-якому випадку не може перевищувати одного року. Пiсля закiнчення термiну продовження Договiрна Сторона повинна повiдомити депозитарiю про впровадження тих положень, щодо яких це продовження було дозволено.
                                    Вирiшення спорiв
                                       Стаття 14
     1. Будь-який спiр мiж двома чи бiльше Договiрними Сторонами щодо тлумачення або застосування цiєї Конвенцiї вирiшується, на скiльки це можливо, шляхом переговорiв мiж ними.
     2. Будь-який спiр, що не був вирiшений пiд час переговорiв, Договiрнi Сторони, мiж якими виник спiр, передають до Керiвного комiтету, який пiсля цього розглядає спiр i дає рекомендацiї щодо його вирiшення.
     3. Договiрнi Сторони, мiж якими виник спiр, можуть заздалегiдь домовитися про те, що рекомендацiї Керiвного комiтету будуть для них обов'язковими.
                                    Змiни до Конвенцiї
                                       Стаття 15
     1. Текст будь-якої змiни, рекомендованої Договiрним Сторонам Керiвним комiтетом вiдповiдно до порядку, передбаченого пунктом 5 "a" (i) та "a" (ii) Статтi 6, повiдомляється Генеральним Секретарем Ради всiм Договiрним Сторонам та тим членам Ради, якi не є Договiрними Сторонами.
     2. Змiни до Основного тексту Конвенцiї набувають чинностi для всiх Договiрних Сторiн через дванадцять мiсяцiв пiсля здачi на зберiгання документiв про прийняття всiма Договiрними Сторонами присутнiми на засiданнi Керiвного комiтету, на якому було прийняте рiшення рекомендувати цi змiни, за умови, що протягом дванадцяти мiсяцiв з дати направлення повiдомлення про цi змiни, жодна з Договiрних Сторiн не подала своїх заперечень.
     3. Будь-яка змiна, рекомендована для внесення до Загального додатку або до Спецiальних додаткiв чи їхнiх Роздiлiв, вважається прийнятою пiсля закiнчення шести мiсяцiв з дати повiдомлення Договiрним Сторонам про цю змiну, якщо:
     a) жодна з Договiрних Сторiн Конвенцiї або, у випадку внесення змiн до Спецiального додатку чи його Роздiлiв, жодна з Договiрних Сторiн, якi взяли зобов'язання за цим Спецiальним додатком чи Роздiлом, не подає заперечень;
     b) жодна з Договiрних Сторiн не поiнформувала Генерального Секретаря Ради про те, що має намiр прийняти рекомендовану змiну, але необхiднi для цього умови ще не виконанi.
     4. Якщо будь-яка Договiрна Сторонами направляє Генеральному Секретарю Ради повiдомлення, передбачене пунктом 3 (b) цiєї Статтi, то, оскiльки вона ще не сповiщала Генерального Секретаря Ради про прийняття рекомендованої змiни, ця Договiрна Сторона впродовж вiсiмнадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення шестимiсячного термiну, згаданого у пунктi 3 цiєї Статтi, може подати свої заперечення з приводу цiєї змiни.
     5. Якщо було повiдомлено про заперечення щодо рекомендованої змiни згiдно з пунктом 3 "a" чи пункту 4 цiєї Статтi, змiна вважається неприйнятою i не набуває чинностi.
     6. Якщо будь-яка Договiрна Сторона направила повiдомлення, згiдно з пунктом 3 "b" цiєї Статтi, змiна вважається прийнятою з настанням бiльш ранньої з двох таких дат:
     a) дати, на яку всi Договiрнi Сторони, що направили такi повiдомлення, поiнформували Генерального Секретаря Ради про своє прийняття рекомендованої змiни, за умови, що всi повiдомлення про прийняття надiйшли до закiнчення шестимiсячного термiну згаданого у пунктi 3 цiєї Статтi, причому ця дата приймається за дату закiнчення зазначеного шестимiсячного термiну;
     b) дати закiнчення вiсiмнадцятимiсячного термiну згаданого у пунктi 4 цiєї Статтi.
     7. Будь-яка змiна до Загального додатку або Спецiальних додаткiв чи їхнiх Роздiлiв, що вважається прийнятою, набуває чинностi пiсля закiнчення шести мiсяцiв з дати, на яку вона вважається прийнятою, або, у випадках, коли в рекомендованiй змiнi встановлений iнший термiн, пiсля закiнчення цього термiну з дати, на яку вона вважається прийнятою.
     8. Генеральний Секретар Ради у можливий найкоротший термiн повiдомляє Договiрним Сторонам цiєї Конвенцiї про будь-якi заперечення щодо рекомендованої змiни, зробленi вiдповiдно до пункту 3 "a" цiєї Статтi та про будь-якi повiдомлення, отриманi згiдно з пунктом 3 "b" цiєї Статтi. Генеральний Секретар Ради iнформує надалi Договiрнi Сторони про те, що Договiрна Сторона чи Сторони, якi направили такi повiдомлення, представили свої заперечення щодо рекомендованої змiни або повiдомили про її прийняття.
                                       Стаття 16
     1. Незалежно вiд викладеного у Статтi 15 цiєї Конвенцiї порядку внесення змiн, Керiвний комiтет вiдповiдно до Статтi 6 може прийняти рiшення про внесення змiн до будь-якого з Рекомендованих правил, або про введення нових Рекомендованих правил до будь-якого Спецiального додатку чи його Роздiлу. Кожна Договiрна Сторона запрошується Загальним Секретарем Ради для участi у розглядi питань на засiданнi Керiвного комiтету. Текст будь-якої змiни чи нових Рекомендованих правил, щодо яких було прийнято зазначене вище рiшення, направляється Загальним Секретарем Ради Договiрним Сторонам, а також тим членам Ради, що не є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї.
     2. Будь-яка змiна чи нове Рекомендоване правило, що вводиться, рiшення щодо яких було прийнято вiдповiдно до пункту 1 цiєї Статтi, набуває чинностi пiсля закiнчення шести мiсяцiв з дати їхнього повiдомлення Загальним Секретарем Ради. Вважається, що кожна Договiрна Сторона, яка прийняла на себе зобов'язання, що випливають з положень Спецiального додатку чи його Роздiли, до яких вносяться змiни чи вводиться нове Рекомендоване правило прийняла цi змiни чи нове Рекомендоване правило, якщо ця Сторона не зробить застереження вiдповiдно до порядку, передбаченого Статтею 12 цiєї Конвенцiї.
                              Термiн дiї Конвенцiї для Договiрної Сторони
                                       Стаття 17
     1. Ця Конвенцiя має необмежений термiн дiї, однак будь-яка Договiрна Сторона може денонсувати її у будь-який час пiсля дати набуття нею чинностi вiдповiдно до порядку, встановленого Статтею 18 цiєї Конвенцiї.
     2. Заява про денонсацiю оформлюється письмовим документом, який здається на зберiгання депозитарiю.
     3. Денонсацiя набуває чинностi пiсля закiнчення шести мiсяцiв з моменту одержання депозитарiєм документу про денонсацiю.
     4. Положення пунктiв 2 та 3 цiєї Статтi, застосовуються також до Спецiальних додаткiв чи їхнiх Роздiлiв, щодо яких будь-яка Договiрна Сторона може вiдкликати своє прийняття у будь-який час з дати набуття ними чинностi.
     5. Договiрна Сторона, яка вiдкликала свою згоду на застосування Загального додатку до Конвенцiї, розглядається як така, що денонсувала цю Конвенцiю. У цьому випадку також застосовуються положення пунктiв 2 та 3.
                                       ГЛАВА V
                                    ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
                                 Набуття чинностi Конвенцiєю
                                       Стаття 18
     1. Ця Конвенцiя набуває чинностi через три мiсяцi пiсля того, як п'ять iз суб'єктiв, згаданих у пунктах 1 та 5 Статтi 8 цiєї Конвенцiї, пiдпишуть її без застереження про ратифiкацiю чи здадуть на зберiгання свої ратифiкацiйнi грамоти чи документи про приєднання.
     2. Ця Конвенцiя набуває чинностi для будь-якої Договiрної Сторони через три мiсяцi пiсля того як вона стає Договiрною Стороною вiдповiдно до положень Статтi 8.
     3. Будь-який Спецiальний додаток до цiєї Конвенцiї або його Роздiл набуває чинностi через три мiсяцi з моменту прийняття вiдповiдного Спецiального додатку чи вiдповiдного Роздiлу п'ятьма Договiрними Сторонами.
     4. Пiсля того, як будь-який Спецiальний додаток або його Роздiл набуває чинностi згiдно з пунктом 3 цiєї Статтi, цей Спецiальний додаток або його Роздiл набуває чинностi для будь-якої Договiрної Сторони через три мiсяцi пiсля надходження вiд неї повiдомлення про прийняття. Однак жоден зi Спецiальних додаткiв або їхнiх Роздiлiв не набувають чинностi для будь-якої Договiрної Сторони до набуття цiєю Конвенцiєю чинностi для такої Договiрної Сторони.
                                    Депозитарiй Конвенцiї
                                       Стаття 19
     1. Ця Конвенцiя, усi пiдписи iз застереженнями або без застережень про ратифiкацiю, а також усi ратифiкацiйнi грамоти або документи про приєднання здаються на зберiгання Генеральному Секретарю Ради.
     2. Депозитарiй виконує такi функцiї:
     a) отримує та зберiгає оригiнали текстiв цiєї Конвенцiї;
     b) готує завiренi копiї оригiналiв текстiв цiєї Конвенцiї та передає їх Договiрним Сторонам i тим членам Ради, що не є Договiрними Сторонами, а також Генеральному Секретарю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй;
     c) отримує всi пiдписи iз застереженням про ратифiкацiю чи без такого, про ратифiкацiю або приєднання до цiєї Конвенцiї, а також отримує та зберiгає будь-якi документи, iнформування та повiдомлення, що стосуються цiєї Конвенцiї;
     d) перевiряє дотримання порядку пiдписання або оформлення документiв, iнформувань та повiдомлень, що стосуються цiєї Конвенцiї та, якщо необхiдно, вказує вiдповiднiй Договiрнiй Сторонi на недолiки;
     e) повiдомляє Договiрним Сторонам, членам Ради, що не є Договiрними Сторонами, та Генеральному Секретарю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про:
     - пiдписання, ратифiкацiю, приєднання та прийняття Додаткiв та Роздiлiв вiдповiдно до Статтi 8 цiєї Конвенцiї;
     - новi Роздiли Загального додатку та новi Спецiальнi додатки або їхнi Роздiли, рекомендованi для включення до цiєї Конвенцiї Керiвним комiтетом;
     - дату набуття чинностi цiєю Конвенцiєю, Загальним додатком та кожним зi Спецiальних додаткiв або їхнiх Роздiлiв вiдповiдно до положень Статтi 18 цiєї Конвенцiї;
     - повiдомлення, отриманi вiдповiдно до Статей 8, 10, 11, 12 i 13 цiєї Конвенцiї;
     - повiдомлення Договiрних Сторiн про вiдкликання своєї згоди на застосування Додаткiв або їхнiх Роздiлiв;
     - денонсацiю, передбачену Статтею 17 цiєї Конвенцiї;
     - будь-яку змiну, прийняту вiдповiдно до Статтi 15 цiєї Конвенцiї, та дату набуття нею чинностi.
     3. У разi виникнення будь-яких розбiжностей мiж будь-якою з Договiрних Сторiн та депозитарiєм щодо виконання останнiм своїх функцiй, депозитарiй або така Договiрна Сторона доводять це питання до вiдома iнших Договiрних Сторiн та Сторiн, що пiдписали цю Конвенцiю, або, залежно вiд обставин - до вiдома Керiвного Комiтету або Ради.
                              Реєстрацiя Конвенцiї та автентичнi тексти
                                       Стаття 20
     Згiдно зi Статтею 102 Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, ця Конвенцiя пiдлягає реєстрацiї у Секретарiатi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй на пiдставi звернення Генерального Секретаря Ради.
     На посвiдчення чого нижчепiдписанi особи належним чином на те уповноваженi, пiдписали цю Конвенцiю.
     Вчинено в мiстi Кiото, вiсiмнадцятого травня тисяча дев'ятсот сiмдесят третього року англiйською та французькою мовами, причому обидва тексти є рiвно автентичними, в одному примiрнику, який здається на зберiгання Генеральному Секретарю Ради, який передає засвiдченi копiї всiм суб'єктам, зазначеним у пунктi 1 Статтi 8 цiєї Конвенцiї.
 
                                    ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК
                                       РОЗДIЛ 1
                                    ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
     1.1. Стандартне правило
     Визначення понять, Стандартнi правила та Стандартнi правила з перехiдним термiном цього Додатку застосовуються до тих митних правил та процедур, що наведенi у цьому Додатку, а також, у тiй мiрi, в якiй це може бути застосовано до правил та процедур, що мiстяться у Спецiальних додатках.
     1.2. Стандартне правило
     Умови та порядок застосування митних правил i процедур цього Додатку, а також Спецiальних додаткiв визначаються нацiональним законодавством та повиннi бути гранично простими.
     1.3. Стандартне правило
     Митна служба встановлює та пiдтримує офiцiйнi вiдносини консультативного характеру з учасниками зовнiшньої торгiвлi з метою розвитку спiвробiтництва та сприяння їхнiй участi у впровадженнi найбiльш ефективних методiв роботи, що узгоджуються з нацiональним законодавством та мiжнародними договорами.
                                       РОЗДIЛ 2
                                    ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
     Поняття, використовуванi у цiй Конвенцiї, означають:

E1
F23
"оскарження" - дiя особи, iнтереси якої безпосередньо зачiпаються рiшенням чи бездiяльнiстю митної служби i яка вважає, що в результатi цього їй було завдано шкоди, пов'язана iз зверненням до компетентного органу про вiдшкодування завданих збиткiв;
E2
F19
"нарахування мит та податкiв" - визначення сум мит та податкiв, що пiдлягають сплатi;
E3
F4
"контроль на основi методiв аудита" - сукупнiсть заходiв, за допомогою яких митна служба переконується у правильностi заповнення декларацiй на товари та достовiрностi зазначених у них даних, перевiряючи наявнi у причетних до декларування осiб вiдповiднi книги облiку рахункiв, документи, облiкову документацiю та комерцiйну iнформацiю;
E4
F15
"перевiрка декларацiї на товари" - дiї митної служби по перевiрцi правильностi оформлення декларацiї на товари та вiдповiдностi необхiдних пiдтверджуючих документiв встановленим вимогам;
E5
F9
"митне оформлення" - здiйснення митних формальностей, необхiдних для випуску товарiв у вiльний обiг, з метою внутрiшнього споживання, експорту чи переведення пiд iншi митнi режими;
E6
F10
"митна служба" - державна служба, на яку покладене застосування митного законодавства та стягнення мит та податкiв, а також застосування iнших законiв та правил, що стосуються ввозу, вивозу, перемiщення або зберiгання товарiв;
E7
F3
"митний контроль" - сукупнiсть заходiв, що здiйснюються митною службою з метою забезпечення дотримання митного законодавства;
E8
F11
"мита" - передбаченi митним тарифом митнi збори, що застосовуються щодо товарiв, якi ввозяться на митну територiю або вивозяться з неї;
E9
F16
"митнi формальностi" - сукупнiсть дiй, що пiдлягають виконанню вiдповiдними особами i митною службою з метою дотримання вимог митного законодавства;
E10
F18
"митне законодавство" - сукупнiсть законiв та пiдзаконних актiв, що стосуються ввозу, вивозу, перемiщення або зберiгання товарiв, застосування i забезпечення виконання яких покладено безпосередньо на митну службу, а також будь-яких нормативних розпоряджень, виданих митною службою в межах її компетенцiї;
E11
F2
"митний орган" - адмiнiстративний пiдроздiл митної служби, уповноважений на виконання митних формальностей, а також будинки та спорудження або iншi мiсця, визначенi компетентними органами для цих цiлей;
E12
F25
"митна територiя" - територiя, на якiй застосовується митне законодавство Договiрної Сторони;
E13
F6
"рiшення" - окремий акт, яким митна служба приймає рiшення з питання, передбаченого митним законодавством;
E14
F7
"декларант" - будь-яка особа, що робить декларування товарiв самостiйно або таке декларування проводиться вiд її iменi;
E15
F5
"термiн сплати" - дата, на яку мита та податки пiдлягають сплатi;
E16
F12
"мита та податки" - мита та податки при ввозi та/або мита та податки при вивозi;
E17
F27
"перевiрка товарiв" - операцiї по фактичнiй перевiрцi товарiв силами митної служби з метою встановлення вiдповiдностi характеру, походження, стану, кiлькостi та вартостi товарiв даним, наведеним у декларацiї на товари;
E18
F13
E19
F8
"вивiзнi мита та податки" - всi мита, податки або збори, що стягуються при вивозi або у зв'язку з вивозом товарiв, за винятком будь-яких зборiв, що сплачуються митнiй службi чи стягуються нею за дорученням iнших державних органiв, розмiр яких обмежений приблизною вартiстю наданих послуг; "декларацiя на товари" - заява, складена за встановленою митною службою формою, в якiй вiдповiднi особи зазначають митну процедуру, що пiдлягає застосуванню щодо товарiв, та данi, представлення яких вимагає митна служба для застосування цiєї процедури;
E20
F14
"ввiзнi мита та податки" - всi мита, податки чи збори, що стягуються при ввозi або в зв'язку з ввозом товарiв, за винятком будь-яких зборiв, що сплачуються митнiй службi чи стягуються нею за дорученням iнших державних органiв, розмiр яких обмежений приблизною вартiстю наданих послуг;
E21
F1
"взаємна адмiнiстративна допомога" - заходи, якi здiйснюються однiєю митною службою за дорученням iншої митної служби або спiльно з нею з метою належного застосування митного законодавства, а також для попередження, розслiдування або припинення порушень митного законодавства;
E22
F21
"бездiяльнiсть" - невиконання дiї або неприйняття рiшення, що вимагається вiд митної служби вiдповiдно до митного законодавства, протягом розумного термiну з питання, належним чином поставленого перед нею;
E23
F22
"особа" - фiзична чи юридична особа, якщо iнше не випливає з контексту;
E24
F20
"випуск товарiв" - дiя митної служби, яка полягає у наданнi вiдповiдним особам дозволу розпоряджатися товарами, щодо яких здiйснюється митне оформлення;
E25
F24
"повернення" - повне чи часткове повернення мит та податкiв, сплачених щодо товарiв, а також повне чи часткове звiльнення вiд сплати мит та податкiв, якщо вони ще не сплаченi;
E25
F17
"гарантiя" - визнане митною службою забезпечення виконання зобов'язань перед митною службою. Гарантiя є "генеральною", якщо вона забезпечує виконання зобов'язань по декiлькох операцiях;
E27
F26
"третя особа" - будь-яка особа, яка безпосередньо взаємодiє з митною службою в iнтересах або вiд iменi iншої особи з питань ввозу, вивозу, перевезення або зберiгання товарiв.
                                       РОЗДIЛ 3
                           МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА IНШI МИТНI ФОРМАЛЬНОСТI
                                    Компетентнi митнi органи
     3.1. Стандартне правило
     Митна служба визначає митнi органи, в яких можуть пред'являтися товари або може здiйснюватися їхнє митне оформлення. При визначеннi повноважень та мiсць розташування таких органiв, графiку їхньої роботи враховуються певнi фактори, зокрема потреби торгiвлi.
     3.2. Стандартне правило
     За запитом вiдповiдної особи та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, митна служба, за наявностi необхiдних умов, здiйснює функцiї, необхiднi для застосування митних правил та процедур поза встановленим мiсцем розташування митного органу та в його неробочий час. Усi платежi, якi стягуються при цьому митною службою, обмежуються приблизною вартiстю наданих послуг.
     3.3. Стандартне правило
     У випадках, коли митнi органи розташованi на пунктi перетину спiльного кордону, вiдповiднi митнi служби узгоджують години роботи та повноваження таких митних органiв.
     3.4. Стандартне правило з перехiдним термiном
     На пунктах перетину спiльного кордону вiдповiднi митнi служби у всiх випадках, коли це можливо, здiйснюють спiльний митний контроль.
     3.5. Стандартне правило з перехiдним термiном
     Якщо одна митна служба планує створити новий митний орган або реорганiзувати iснуючий на пунктi перетину спiльного кордону, вона у всiх випадках, коли це можливо, взаємодiє iз сумiжною митною службою з метою створення спiльного митного органу для спрощення спiльного контролю.
                                       Декларант
     a) Особи, якi мають право виступати як декларант
     3.6. Стандартне правило
     Нацiональне законодавство визначає умови, за яких особа може виступати як декларант.
     3.7. Стандартне правило
     Будь-яка особа, яка має право розпоряджатися товарами, має право виступати декларантом.
     b) Вiдповiдальнiсть декларанта
     3.8. Стандартне правило
     Декларант несе вiдповiдальнiсть перед митною службою за достовiрнiсть даних, представлених у декларацiї, а також за сплату мит та податкiв.
     c) Права декларанта
     3.9. Стандартне правило
     Перед подачею декларацiї на товари декларанту дозволяється на умовах, якi може визначити митна служба:
     a) здiйснювати огляд товарiв;
     b) брати зразки/проби
     3.10. Стандартне правило
     Митна служба не вимагає представлення окремої декларацiї на товари щодо зразкiв, взятих з дозволу та пiд контролем митної служби, за умови, що цi зразки включенi до декларацiї на товари на вiдповiдну партiю товару.
                                    Декларацiя на товари
     a) Форма та змiст декларацiї на товари
     3.11. Стандартне правило
     Змiст декларацiї на товари визначається митною службою. Письмова форма декларацiї на товари повинна вiдповiдати типовiй формi ООН.
     У разi застосування автоматизованого митного оформлення формат декларацiї на товари, яка подається електронним способом, базується на мiжнародних стандартах електронного обмiну даними, як це передбачено Рекомендацiями Ради митного спiвробiтництва з iнформацiйних технологiй.
     3.12. Стандартне правило
     Митна служба обмежує перелiк даних, що пiдлягають внесенню до декларацiї на товари, лише тими даними, якi визнанi необхiдними для цiлей нарахування та стягнення мит та податкiв, формування статистики та застосування митного законодавства.
     3.13. Стандартне правило
     У випадках, коли з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, декларант не володiє всiєю необхiдною для заповнення декларацiї на товари iнформацiєю, дозволяється подача попередньої або неповної декларацiї на товари за умови, що вона мiстить данi, визнанi митною службою необхiдними, i що декларант приймає на себе зобов'язання щодо її повного заповнення у встановлений термiн.
     3.14. Стандартне правило
     Якщо митна служба реєструє попередню або неповну декларацiю на товари, застосовуванi до цих товарiв заходи митно-тарифного регулювання не повиннi вiдрiзнятися вiд тих, якi застосовувалися б у разi, якщо iз самого початку була подана повна i належним чином заповнена декларацiя на товари.
     Випуск товарiв не затримується за умови надання необхiдних гарантiй для забезпечення стягнення будь-яких мит та податкiв, що пiдлягають сплатi.
     3.15. Стандартне правило
     Митна служба вимагає представлення оригiналу декларацiї на товари i тiльки мiнiмально необхiдної кiлькостi копiй.
     b) Документи, якi додаються до декларацiї на товари
     3.16. Стандартне правило
     На пiдтвердження декларацiї на товари митна служба вимагає тiльки тi документи, якi є необхiдними для проведення контролю за даною операцiєю та забезпечення виконання усiх вимог щодо застосування митного законодавства.
     3.17. Стандартне правило
     У випадках, коли окремi пiдтверджуючi документи не можуть бути представленi разом з декларацiєю на товари з причин, якi визнанi митною службою обґрунтованими, вона дозволяє подачу таких документiв протягом визначеного перiоду часу.
     3.18. Стандартне правило з перехiдним термiном
     Митна служба дозволяє представлення пiдтверджуючих документiв електронним способом.
     3.19. Стандартне правило
     Митна служба не вимагає перекладу даних, що мiстяться у пiдтверджуючих документах, за винятком випадкiв, коли це необхiдно для обробки декларацiї на товари.
                           Подача, реєстрацiя та перевiрка декларацiї на товари
     3.20. Стандартне правило
     Митна служба дозволяє подачу декларацiї на товари в будь-якому уповноваженому митному органi.
     3.21. Стандартне правило з перехiдним термiном
     Митна служба дозволяє подачу декларацiї на товари електронним способом.
     3.22. Стандартне правило
     Декларацiя на товари подається у встановлений митною службою робочий час.
     3.23. Стандартне правило
     У випадках, коли нацiональним законодавством встановленi термiни для подання декларацiї на товари, цi термiни повиннi бути достатнiми для того, щоб декларант мав можливiсть заповнити декларацiю на товари та одержати необхiднi пiдтверджуючi документи.
     3.24. Стандартне правило
     На прохання декларанта та на пiдставах, визнаних митною службою обґрунтованими, остання продовжує термiни, передбаченi для подачi декларацiї на товари.
     3.25. Стандартне правило
     У нацiональному законодавствi передбачаються положення, якi регулюють порядок подання та реєстрацiї або перевiрки декларацiї на товари та пiдтверджуючих документiв до прибуття товарiв.
     3.26. Стандартне правило
     У випадках, коли митна служба не може зареєструвати декларацiю на товари, вона iнформує декларанта про причини цього.
     3.27. Стандартне правило
     Митна служба дозволяє декларанту вносити змiни до поданої декларацiї на товари за умови, що до моменту одержання такого запиту, вона не почала перевiрку декларацiї на товари чи перевiрку товарiв.
     3.28. Стандартне правило з перехiдним термiном
     Митна служба дозволяє декларанту вносити змiни до поданої декларацiї на товари, якщо запит отриманий пiсля початку перевiрки декларацiї на товари, за умови, що причини, зазначенi декларантом, визнанi митною службою обґрунтованими.
     3.29. Стандартне правило з перехiдним термiном
     Декларанту дозволяється вiдкликати декларацiю на товари та звернутися з проханням про застосування iншого митного режиму за умови, що таке прохання подається до митної служби до того, як товари випущенi, а причини подання визнанi митною службою обґрунтованими.
     3.30. Стандартне правило
     Перевiрка декларацiї на товари проводиться одночасно з реєстрацiєю декларацiї або в можливо короткий термiн пiсля цього.
     3.31. Стандартне правило
     Для перевiрки декларацiї на товари митна служба вживає тiльки тi дiї, якi вона вважає необхiдними для того, щоб забезпечити дотримання митного законодавства.
                           Спецiальнi процедури для уповноважених осiб
     3.32. Стандартне правило з перехiдним термiном
     Для уповноважених осiб, якi вiдповiдають встановленим митною службою критерiям, включаючи дотримання вимог митної служби та використання задовiльної системи ведення комерцiйної документацiї, митна служба передбачає:
     - випуск товарiв по представленню мiнiмуму даних, що є необхiдним для iдентифiкацiї товарiв та який у подальшому дозволить заповнити остаточну декларацiю на товари;
     - оформлення товарiв на об'єктах декларанта або в iншому мiсцi, дозволеному митною службою;
     крiм того, настiльки, наскiльки це можливо, iншi спецiальнi процедури, а саме:
     - дозвiл на подання єдиної декларацiї на товари при їхньому ввозi або вивозi за перiод часу, протягом якого товари неодноразово ввозяться або вивозяться однiєю особою;
     - використання такими уповноваженими особами даних їхньої комерцiйної документацiї для самостiйного нарахування мит та податкiв, якi пiдлягають сплатi цими особами, а також у деяких випадках, для забезпечення дотримання iнших вимог митної служби;
     - дозвiл на подання декларацiї на товари у формi внесення даних у комерцiйну документацiю уповноваженої особи з наступним поданням додаткової декларацiї на товари.
                                    Перевiрка товарiв
     a) Час, який надається на перевiрку товарiв
     3.33. Стандартне правило
     У випадках, коли митна служба приймає рiшення про те, що зазначенi у декларацiї товари повиннi бути перевiренi, така перевiрка проводиться у можливо короткий термiн пiсля реєстрацiї декларацiї на товари.
     3.34. Стандартне правило
     При плануваннi перевiрок прiоритет вiддається перевiрцi живих тварин та швидкопсувних товарiв, а також iнших товарiв, термiновий характер яких визнається митною службою.
     3.35. Стандартне правило з перехiдним термiном
     У тих випадках, коли товари пiдлягають контролю iншими компетентними органами, а митна служба також планує перевiрку, то митна служба забезпечує координацiю таких перевiрок та, настiльки, наскiльки це можливо, одночасне їхнє проведення.
     b) Присутнiсть декларанта при перевiрцi товарiв
     3.36. Стандартне правило
     Митна служба розглядає прохання декларанта бути присутнiм чи бути представленим при перевiрцi товарiв. Такi прохання задовольняються, якщо не мають мiсце винятковi обставини.
     3.37. Стандартне правило
     У випадках, коли митна служба вважає за доцiльне, вона вимагає присутностi декларанта або його представника при перевiрцi товарiв для надання їй будь-якої необхiдної допомоги з метою спрощення проведення перевiрки.
     c) Добiр зразкiв/узяття проб митною службою
     3.38. Стандартне правило
     Зразки/проби вiдбираються тiльки у випадках, коли це визнається митною службою необхiдним для того, щоб встановити найменування тарифної позицiї товарiв та/або вартiсть товарiв, що декларуються, або з метою забезпечення застосування iнших положень нацiонального законодавства. Вiдiбранi зразки/проби повиннi бути мiнiмальними.
                                       Помилки
     3.39. Стандартне правило
     Митна служба не застосовує iстотних санкцiй за помилки, якщо вона переконується в тому, що помилки не є навмисними та допущенi не внаслiдок умисного введення в оману або грубої недбалостi. У випадках, коли митна служба вважає за необхiдне попередити повторення таких помилок, санкцiї можуть застосовуватися в обсязi не бiльшому, нiж це необхiдно для досягнення цiєї мети.
                                       Випуск товарiв
     3.40. Стандартне правило
     Товари, зазначенi у декларацiї на товари, випускаються безпосередньо пiсля проведення їхньої перевiрки митною службою або пiсля прийняття рiшення не проводити їхню перевiрку, за умови, що:
     - не було виявлено жодних правопорушень;
     - представленi лiцензiї на ввiз чи вивiз, або будь-якi iншi необхiднi документи;
     - представленi всi дозволи, що стосуються конкретної процедури;
     - сплаченi всi мита та податки або вжитi необхiднi заходи для забезпечення їхньої сплати.
 &
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Дополнительно по данной категории

-->


Получить гражданство Болгарии Заказать авто из Чехии

Авто-Новости

#brand